FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ठाटीकााँध गाउाँपालिकाको उपभोक्ता सलिलि गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बलधि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 07:23 PDF icon ठाटीकाँध गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन.pdf
ठाटीकाँध गाउँपालिकाकाे एेम्बुलेन्स संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 07:21 PDF icon ठटीकाध गाउँपालिकाको ऐम्बुलेन्स सँचालन कार्यविधि २०७६.pdf
अार्थिक एेन २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 07:19 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
स्वास्थ्य एेन २०७५ ७६/७७ 11/25/2019 - 15:59 PDF icon स्वास्थ्य एन 2075.pdf
सहकारी एेन २०७५ ७६/७७ 11/25/2019 - 15:59 PDF icon सहकारी एन.pdf
राजपत्र कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 11/25/2019 - 15:58 PDF icon राज पत्र कार्यविधि २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 11/25/2019 - 15:55 PDF icon प्रशासकीय कार्यर्विधि.pdf
पूर्वाधार एेन २०७५ ७६/७७ 11/25/2019 - 15:52 PDF icon पूर्वाधार एेन.pdf
ठाटीकाँध गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 11/25/2019 - 15:51 PDF icon ठाटीकाँध गापामा कारारमा प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७5.pdf
ठाटीकाँध गाउँपालिकाकाे अार्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेकाे कानुन ७६/७७ 11/25/2019 - 15:48 PDF icon ठाटीकाँध गाउँपालिकाकाे आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न वनेको कानून २०७४.pdf

Pages